نول لال

( نَوَل لال )
{ نَوَل + لال }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - پیارا دوست، عزیز ترین دوست۔