نولی

( نَوَلی )
{ نَوَلی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نیا پن شباب کی تازگی (مجازاً) شباب، جوانی۔