نوم غریق

( نَومِ غَرِیق )
{ نَو (و لین) + مے + غَرِیق }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گہری نیند، خواب غفلت، بے خبری کی نیند۔