نوم فاضل

( نَومِ فاضِل )
{ نَو (و لین) + مے + فا + ضِل }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گہری نیند، رات کی گہری نیند، بے خبری کی نیند۔