نومید

( نَومِید )
{ نَو (و لین) + مِید }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ناامید، مایوس، نراش۔