نومیدی

( نَومِیدی )
{ نَو (و لین) + می + دی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناامیدی، مایوسی۔