نہیب ناامیدی

( نَہِیبِ نااُمِّیدی )
{ نَہی + بے + نا + اُم + می + دی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مراد، مایوسی۔