شان و شکوہ

( شان و شِکوہ )
{ شا + نو (و مجہول) + شِکوہ (و مجہول) }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شان و شوکت۔