شب ساری

( شَب ساری )
{ شَب + تا + ری }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - اندھیری رات۔