شبنم افشانی

( شَبْنَم اَفْشانی )
{ شَب + نَم + اَف + شا + نی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شبنم چھڑکنا۔