شتاب رو

( شِتاب رَو )
{ شِتاب + رَو (و لین) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تیز چلنے والا، تیز رفتار، تیز رو۔