شتاب زدگی

( شِتاب زَدَگی )
{ شِتاب + زَدَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جلدی، عجلت، جلد بازی۔