شتاب کاری

( شِتاب کاری )
{ شِتاب + کا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جلدبازی، تیزی، عجلت۔