شراب خوری

( شَراب خوری )
{ شَراب + خو (و مجہول) + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شراب پینا، مے نوشی۔