شعار مذہبی

( شِعار مَذْہَبی )
{ شِعار + مَذ + ہَبی }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - طریقہ، دستور مذہبی) سنت۔