شکار انداز

( شِکار اَنْداز )
{ شِکار + اَن + داز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - شکار افگن۔