شور و شر

( شور و شَر )
{ شو (و مجہول) + او (و مجہول) + شَر }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ہنگامہ، فتنہ۔