شور و غوغا

( شور و غوغا )
{ شو (و مجہول) + رو (و مجہول) + غو (و مجہول) + نما }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شورو غل۔