شیر فلک

( شِیِر فَلَک )
{ شی + رے + فَلَک }

تفصیلات


اسم مادہ
١ - برج اسد۔