شہباز نظر

( شَہبازِ نَظَر )
{ شَہ (فتحہ ش مجہول) + باز + نَظَر }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شہباز چشم۔