حیرت مآب

( حَیرَت مَآب )
{ حَے (ی لین) + رَت + مآب (ا بشکل مد) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حیران، متحیر، دنگ۔