حیثیت حسی

( حَیثِیَّتِ حِسّی )
{ حَے (ی لین) + ثیْ + یَتے + حِس + سی }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - (نفسیات) احساس کی خاصیت یا حالت۔