حیات مستعار

( حَیات مُسْتَعار )
{ حَیات + مُس + تَعار }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - مانگی ہوئی زندگگی، چند روزہ زندگی، عمر فانی۔