حیات قانونی

( حَیاتِ قانُونی )
{ حَیا + تے + قا + نُو + نی }

تفصیلات


اسم مجرد
١ - قانونی وجود، قانونی تسلسل، باضابطہ زندگی۔