حیات دار

( حَیات دار )
{ حَیات + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جاندار۔