حیات افروز

( حَیات اَفروز )
{ حَیات + اَف + روز (و مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - زندگی روشن کرنے والی۔