حور مثال

( حُور مِثال )
{ حُور + مِثال }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حور جیسا، نہایت حسین