حواس باختگی

( حَواس باخْتَگی )
{ حواس + باخ + تَگی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - حواس باختہ کا اسم کیفیت، بدحواسی، سراسیمگی۔