حواس دار

( حَواس دار )
{ حواس + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حساس، زودحس۔