حیلہ جو

( حِیلَہ جُو )
{ حی + لَہ + جُو }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حیلہ باز، فریب، دغا بازی، مکاری، بہانہ بازی۔