حیوان صفت

( حَیوان صِفَت )
{ حَے (ی لین) + وان + صِفَت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حیوانوں جیسا، وحشی، بے عقل، نادان۔