نجسی

( نَجِسی )
{ نَجِسی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ناپاکی، میلا پن، گندگی۔