نجسی

( نِجَسّی )
{ نِجَس + سی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - برا، خراب، بدقسمت، بدنصیب، بدنام۔