ندرا

( نِدْرا )
{ نِد + را }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سونے کا عمل، نیند، نوم، خواب، نیز نیند کی سی کیفیت۔