ندراکر

( نِدْراکَر )
{ نِد + را + کَر }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خواب آور، نیند لانے والی، مسکر، ندرا کرشن۔