ندراگت

( نِدْراگَت )
{ نِد + را + گَت }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سویا ہوا۔