ندرایمان

( نِدْراَیمان )
{ نِدْر + اَے (ی لین) + مان }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سویا ہوا۔