نہ بختی

( نَہ بَخْتی )
{ نَہ + بَخ + تی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بدبخت، بدقسمت۔