نویل[2]

( نَویل[2] )
{ نَویل (ی مجہول) }
( پراکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نویلا، نیا، نو، جدید۔