برش[2]

( بَرَش[2] )
{ بَرَش }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مینْھ، بارش۔