برش گال

( بَرَش گال )
{ بَرَش + گال }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - برسات کا موسم۔