برق و زرق

( بَرْق و زَرْْق )
{ بَرْق + قو (و مجہول) + زَرْق }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چمکیلا، بھڑکیلا، صاف و شفاف۔