برقی باطری

( بَرْقی باطْْری )
{ بَر + قی + باط + ری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - برقی بیٹری۔