برقیت

( بَرْقِیَت )
{ بَر + قِیَت }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - برقی کیفیت۔