برگ و باد

( بَرْگ و باد )
{ بَر + گو (و مجہول) + باد }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - پھول اور پتے۔