برگت

( بُرْگَت )
{ بُرْ + گَت }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شکاری باز۔