بری چال

( بُری چال )
{ بُری + چال }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بدوضعی، بدرفتاری، آوارگی، بدمعاشی۔