بری گت

( بُری گَت )
{ بُری + گَت }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - برا حال۔