بریا

( بُرَیّا )
{ بُرَیْ + یا }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدمعاش، شریر، دشمن۔