بریان

( بِرْیان )
{ بِر + یان }
( ہندی )

تفصیلات


اسم ظرف زماں
١ - وقت